fbpx
Domov PRAVIDLÁ Instagram SÚŤAŽE 19.06.2021 – 26.06.2021

PRAVIDLÁ Instagram SÚŤAŽE 19.06.2021 – 26.06.2021

Autorka Jana Štrbková

 SÚŤAŽ  pre milovníčky  domáceho varenia pečenia a kuchárskych kníh 

Usporiadateľom súťaže s názvom  SÚŤAŽ  pre milovníčky  domáceho varenia pečenia a kuchárskych kníh  (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť: HONEY STUDIO, s.r.o., so sídlom Letecká 18, 917 01 Trnava, IČO: 7043768 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha od 19.06.2021 do 26.06.2021 (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Instagram (ďalej len „Instagram“).

3. Podmienky účasti v súťaži

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na profilr @medovemotuzy na Instagrame (ďalej len „Instagram Medové motúzy) do súťaže  SÚŤAŽ  pre milovníčky ️ domáceho varenia pečenia a kuchárskych kníh  (ďalej len „súťaž“), a pridaním komentu – pod súťažný príspevok, ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).

V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom 1x.

Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca.

Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a v takom prípade bude spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel ustanovený náhradný výherca.

4. Výhry v súťaži

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do výberu výhercu o nasledovnú výhru: kniha receptov: Jana Štrbková: Moja medová kuchárka. (ďalej len „výhra“).

5. Spôsob výberu výhercov

Usporiadateľ náhodným výberom vyžrebuje z účastníkov súťaže 1 výhercu. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti so zachovaním princípu náhodného výberu, najneskôr do 15 pracovných dní po skončení času konania súťaže. Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže iba raz.

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom súkromnou správou na Facebooku a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov a to korešpondenčnej adresy.

Výherca bude kontaktovaný do 3 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 15 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 2 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

7. Predčasné ukončenie súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže.

8. Všeobecné podmienky

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Instagram, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Instagram, ale spoločnosti HONEY STUDIO, s.r.o. ako správcovi stránky Medové motúzy na sociálnej sieti Instagram. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Instagram, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Instagram nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Instagram je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Zapojením sa do súťaže v prípade výhry súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a poskytuje usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa na účely organizovania tejto súťaže, zverejnenia výsledkov a pre doručenie výhry v zmysle ustanovenia § 14 zákona o ochrane osobných údajov. Práva súťažiaceho pri spracúvaní osobných údajov podliehajú najmä režimu zákona o ochrane osobných údajov (napr. § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov). Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

HONEY STUDIO, s.r.o.

Letecká 18, 91701 TRNAVA, IČO: 7043768, DIČ: 20223714836, Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave.

VA-146072466-1