fbpx
Domov Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Autorka Jana Štrbková

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Spoločnosť Honey Studio, s.r.o. so sídlom Letecká 18, 83104 Bratislava, IČO: 47043768, DIČ: 2023714836, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31134/T venuje veľkú pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. Tento dokument, ktorý označujeme ako „Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov“ (ďalej len „Informácie“), opisuje, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?

Ak potrebujete s našimi „Informáciami“ pomôcť alebo máte k tomuto dokumentu otázky, kontaktujte nás, prosím na adrese: Letecká 18, 917 01 Trnava alebo elektronicky na adrese jana@medovemotuzy.sk.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, informujte nás o tom. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

Nižšie sme pripravili súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov. Podrobné informácie o Vašich právach sú uvedené v časti „Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov“. Právo na informácie – Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie. Právo na prístup – Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Právo na opravu – Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Právo na vymazanie – Toto právo sa nazýva tiež ako „právo na zabudnutie” a zjednodušene povedané Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov. Právo na obmedzenie spracúvania – V niektorých situáciách máte právo „blokovať” alebo obmedziť ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali” ďalšie používanie ich údajov. Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Právo na námietky – Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania.

KTO SME?

Sme Spoločnosť Honey Studio, s.r.o. so sídlom Letecká 18, 91701 Trnava. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom bude spoločnosť Honey Studio, s.r.o. v pozícii prevádzkovateľa.

AKO VÁS KONTAKTUJEME

Kontaktovať Vás môžeme prostredníctvom jedného alebo viacerých nasledovných komunikačných kanálov: písomne, telefonicky alebo e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A ZÍSKAVAME

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, fakturačnú adresu a adresu doručenia tovaru, ktorý ste si objednali v našom -shope. Vaše údaje získaveme vyplnením objednávky v našom e-shope na stránke www.medovemotuzy.sk a vašu e-mailovú adresu získavame aj vyplnením formulára na webstránke www.medovemotuzy.sk.

Kategórie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa zbierame prostredníctvom fanpage stránky Medové motúzy na sociálnej sieti Facebook, a to za účelom doručenia výhry. Každá jedna súťaž sa riadi vlastnými zverejnenými platnými pravidlami, ktoré bližšie špecifikujú potrebný rozsah nadobudnutých údajov.

AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVAME

Vaše osobné údaje získané vyplnením formulára o zasielaní newslettera na www.medovemotuzy.sk využívame na účel zasielania pravidelného newslettera a na zaslanie vašej objednávky prostredníctvom nášho e-shopu na našej stránke www.medovemotuzy.sk.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa zbierané prostredníctvom fanpage stránky Medové motúzy na sociálnej sieti Facebook sa ďalej nespracovávajú za iným účelom. Osobné údaje získané za účelom doručenia výhry sa spracovávajú len po dobu odovzdania výhry.

Ak ste nám udelili súhlas, Vaše osobné údaje môžu byť použité na účel vymedzený v danom súhlase a len v súlade s ním.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. V prípade, že sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktného formuláru na našej stránke, pýtame si od Vás súhlas na nakladanie s vašimi osobnými údajmi vo veci vybavenia Vášho podnetu, vtedy spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu. Rovnako na základe súhlasu využívame súbory cookies, na základe ktorých vieme zlepšovať nami poskytované služby našej stránky www.medovemotuzy.sk, prostredníctvom súborov cookies zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate.  Rovnako na základe súhlasu využívame Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ textové súbory ukladané do počítača, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky, ktorú cookies vytvárajú, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti. V prípade aktivácie anonymizovanej IP na tejto webovej stránke sa však IP adresa Dotknutej osoby v Google v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zastavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok.

IP adresa prenesená z prehliadača v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využívať v plnom rozsahu funkcie tejto internetovej stránky. Môžete však okrem toho zabrániť prenosu dát vytvorených pomocou cookies, ktoré sa vzťahujú na používanie webovej stránky (vrátane IP adries) do Google a zapracovaniu týchto dát spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný model pre prehliadače, ktorý je dostupný na tomto linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bližšie informácie ohľadom podmienok používania a ochrany dát nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/sk.html, poprípade na https://policies.google.com/?hl=sk .

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme poskytovať partnerskej prepravnej službe zabezpečujúcej doručenie objednaného tovaru v našom e-shope n stránke www.medovemotuzy.sk a výhry, ktorú získate, ak vyhráte v súťaži na našej facebookovaej alebo instagramovej funpage medove motuzy a v rozsahu meno a priezvisko, dodacia adresa a kontaktné údaje. Získané osobné údaje sú spracovávané a posunuté spoločnosti Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 len za účelom dodania vami objednaného tovaru a doručenia výhry.

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré: • chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím; • zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich; a • zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili. Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

AKO SA DOZVIETE, ŽE SME UPRAVILI TIETO INFORMÁCIE

Tieto Informácie môžeme kedykoľvek upraviť. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny týkajúce sa spôsobu zhromažďovania Vašich osobných údajov, alebo spôsobu ich použitia alebo zdieľania, budeme o týchto zmenách bezodkladne informovať na webových stránkach uvedených v týchto Informáciách.

VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti sú podrobnejšie vysvetlené Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov. Jednotlivé práva nie sú absolútne a podliehajú určitým výnimkám alebo obmedzeniam. Ďalšie informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

Máte právo bezplatne získať svoje osobné údaje, s výnimkou nasledujúcich prípadov, kedy si môžeme účtovať primeraný poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov spojených s poskytnutím osobných údajov: • zjavne neopodstatnené alebo neprimerané /opakované žiadosti, alebo • ďalšie kópie rovnakých údajov. Takéto žiadosti máme tiež právo odmietnuť. Vašu žiadosť pred podaním dôsledne zvážte. Odpovieme ihneď, ako to bude možné. Vo všeobecnosti to bude do jedného mesiaca od prijatia žiadosti a Vašej úspešnej identifikácie, ale ak nám vybavenie žiadosti bude trvať dlhšie, budeme Vás o tom informovať. Aby ste si mohli uplatniť ktorékoľvek z nižšie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese Honey Studio, s.r.o. so sídlom Letecká 18, 917 01 Trnava alebo elektronicky na adrese jana@medovemotuzy.sk.

ZÍSKANIE PRÍSTUPU K VAŠIM ÚDAJOM

K čomu si môžete vyžiadať prístup Máte právo na: • potvrdenie, že spracúvame Vaše osobné údaje; • prístup k Vašim osobným údajom; a • ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (väčšina z nich je pravdepodobne už uvedená v týchto Informáciách). Môžete si vyžiadať kópie listinných alebo elektronických záznamov, ktoré o Vás spracúvame, zdieľame alebo používame. Aby sme Vašej žiadosti vyhoveli, môžeme Vás požiadať o preukázanie Vašej totožnosti a o osobné údaje, ktoré nám pomôžu nájsť osobné údaje, o ktoré žiadate.

KEDY VÁM PRÍSTUP NEBUDE UMOŽNENÝ

Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby ste spresnili údaje, ktoré požadujete.

OPRAVA VAŠICH ÚDAJOV

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nám oznámite, že nami zhromaždené osobné údaje o Vás sú nesprávne, posúdime ich a ak dospejeme k tomu istému záveru, opravíme naše záznamy. Ak s Vami nesúhlasíme, oznámime Vám to. Ak si želáte, môžete nám písomne oznámiť, že naše záznamy stále považujete za nesprávne a toto Vaše stanovisko pripojíme k Vašim osobným údajom vždy, keď ich budeme poskytovať subjektom mimo spoločnosť Honey Studio, s.r.o. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia prostredníctvom doplnkového vyhlásenia. Či to v príslušnom prípade bude možné, bude závisieť od toho, pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané. Akýmkoľvek tretím stranám, s ktorými sme zdieľali Vaše osobné údaje (viď „Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?”), budeme musieť oznámiť, že ste požiadali o opravu. Ako si môžete pozrieť a opraviť Vaše údaje Ak nás o to písomne požiadate, spravidla Vám umožníme pozrieť si osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, alebo podnikneme kroky na opravu nesprávnych údajov.

VYMAZANIE VAŠICH ÚDAJOV

Kedy môžete požiadať o vymazanie S výnimkami uvedenými v časti „Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie?” máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a zabránenie ich ďalšiemu spracúvaniu, a to v prípadoch, kedy: • osobné údaje už nie sú viac potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne získané/spracúvané; • odvoláte súhlas (ak ste nám ho predtým udelili a bol na spracúvanie takých údajov potrebný); • podáte námietku voči spracúvaniu a náš oprávnený záujem týkajúci sa možnosti ďalej spracúvať Vaše údaje nebude mať prednosť; • sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov; • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť. Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o vymazanie Právo na vymazanie sa nevzťahuje na tie prípady, keď sú Vaše údaje spracúvané na určité konkrétne účely, vrátane uplatnenia alebo obhajoby právnych nárokov alebo plnenia zmluvy o dodaní tovaru a/alebo služby.

OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH ÚDAJOV

Kedy je možné obmedziť spracúvanie Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov: • ak nesúhlasíte so správnosťou údajov. Spracúvanie musíme následne obmedziť, pokiaľ si neoveríme správnosť daných údajov; • ak je spracúvanie protizákonné a Vy máte výhrady voči vymazaniu a namiesto toho žiadate o obmedzenie spracúvania; • ak ste namietali voči spracúvaniu, ku ktorému dochádza na účely našich oprávnených záujmov v zmysle odseku „Oprávnené záujmy“ v časti „Podanie námietok voči spracúvaniu” a my zvažujeme, či majú tieto záujmy prednosť.

Musíme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov o obmedzení spracúvania? Ak sme Vaše príslušné osobné údaje poskytli tretím stranám, musíme ich o obmedzení informovať, aby Vaše údaje ďalej nespracúvali. Podnikneme pre tento účel príslušné kroky. Ak sa rozhodneme obmedzenie spracúvania zrušiť, oznámime Vám to.

PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kedy sa môže uplatniť právo na prenosnosť údajov? Právo na prenosnosť údajov sa vzťahuje len na: • osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (t.j. žiadne iné údaje); • prípady, kedy je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo pre plnenie zmluvy; a • zároveň dochádza k spracúvaniu automatizovanými prostriedkami. Kedy môžeme zamietnuť žiadosť o prenos údajov? Vašu žiadosť o prenos údajov môžeme zamietnuť, ak ich spracúvanie v danom prípade nespĺňa hore uvedené kritériá. Osobné údaje Vám nebudeme môcť poskytnúť tiež v prípadoch, kedy sa týkajú viacerých osôb a ich poskytnutím by boli dotknuté práva týchto osôb.

PODANIE NÁMIETOK VOČI SPRACÚVANIU

Námietku proti spracúvaniu môžete podať v nasledujúcich prípadoch: • Oprávnené záujmy Voči spracúvaniu založenému na našich oprávnených záujmoch máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ak budeme vedieť preukázať presvedčivý legitímny dôvod spracúvania Vašich osobných údajov, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak potrebujeme Vaše osobné údaje na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, potom môžeme Vaše údaje ďalej spracúvať. V opačnom prípade musíme tieto údaje prestať ďalej spracúvať.

VA-146072466-1